Slovenský preklad "Webové štýly"

Tento dokument je prekladom článku "Webové štýly". Pôvodná verzia dokumentu existuje iba na stránkach W3C http://www.w3.org/Style/
Nie je to oficiálne dokumenty W3C.
Všetky autorské práva patria W3C.
Všetky dokumenty môžu obsahovať typografické chyby a chyby v preklade.
Preklad: DHTML online

Webové štýly
domovská stránka

Čo je nové?

Čo sú to štýly?

Výstrižky z tlače

Konferencia

CSS

XSL

DSSSL

CSS-DOM & SAC

“Dúfajme že, budúce sieťové inovácie budú nasledovať podľa vzoru Web Konzorcia a ich práce o CSS”

— Jakob Nielsen

Čo je nové?

Pozrite si „čo je nové“ v sekciách CSS a XSL.

Čo sú to štýly?

Štýly popisujú spôsob akým sú dokumenty a informácie prezentované na obrazovke, pri tlači, respektíve ako majú byť podané konzumentovi. Používanie štýlov na webe aktívne propaguje od svojho vzniku v roku 1994 konzorcium W3C. Vďaka Style Activity bolo vydaných niekoľko odporúčaní (W3C Recommendations CSS1, CSS2, XPath, XSLT). Najznámejšie z nich je CSS, ktoré je široko podporované vo väčšine prehliadačov.

Pripojením štýlov k štruktúrovaným dokumentom na webe (napr. HTML) môžu autori a čitatelia ovplyvňovať spôsob, akým majú byť dokumenty prezentované. A to bez toho, aby tieto dokumenty prišli o svoju nezávislosť od platforiem, alebo bez potreby pridávať HTML značky (tagy).

Najľahším spôsobom ako začať experimentovať s používaním webových štýlov je nájsť prehliadač ktorý podporuje CSS. Diskusie o štýloch prebiehajú napríklad na diskusnom fóre www-style@w3.org a na comp.­infosystems.­www.­authoring.­stylesheets.

Style Activity KonzorciaW3C vyvíja tiež formát XSL, ktorý predstavuje kombináciu formátov XSLT a „Formátovacích objektov“ (XSL-FO).

Prečo existujú až dva jazyky webových štýlov?

Neviete, ktorý si z týchto dvoch jazykov vybrať? Prečítajte si "CSS & XSL"

Skutočnosť, že konzorcium W3C vyvinulo XSL ako doplnok k CSS spôsobuje určité nejasnosti. Prečo sa rozhodli vyvíjať druhý jazyk na definovanie štýlov, keď nebola dokončená implementácia ešte ani prvého? Odpoveď možno nájsť v nasledujúcej tabuľke:

CSS XSL
Dá sa použiť s HTML? áno nie
Dá sa použiť s XML? áno áno
Transformačný jazyk? nie áno
Syntax CSS XML

Výhodou CSS je, že štýl sa dá pomocou neho aplikovať ako na HTML, tak aj XML dokumenty. Na druhej strane, prednosťou XSL je, že sa pomocou neho dajú transformovať dokumenty. Použitím XSL sa dajú napríklad pretransformovať dáta v XML formáte do dokumentov v HTML/CSS na web serveri. Takýmto spôsobom sa môžu oba jazyky navzájom dopĺňať a môžu sa používať spoločne.

Oba jazyky sa dajú použiť na úpravu štýlov XML dokumentov.

CSS a XSL používajú rovnaké základné formátovacie modely, vďaka čomu majú návrhári k dispozícii u oboch jazykov rovnaké možnosti formátovania. Táto súčinnosť oboch implementácii formátovacích modelov je výsledkom snahy konzorcia W3C.

Poznámka W3C na tému "Používanie XSL a CSS".

Výstrižky z tlače

Pokiaľ je pre vás táto téma nová, môžete začať prečítaním si niekoľkých článkov týkajúcich sa štýlov:

Na stránkach oCSS a XSL sú prístupné ďalšie (aj aktuálnejšie) články.

CSS

Informácie o značkách umiestnených v spodnej časti stránky sú dostupné po kliknutí na príslušnú značku a v CSS validátore.

Kaskádové štýly (Cascading Style Sheets - CSS) predstavujú predlohu formátovacích pravidiel, ktoré boli vyvinuté špeciálne na uspokojenie potrieb web dizajnérov, ale aj užívateľov.

XSL

Pod hlavičkou konzorcia W3C pôsobí pracovná skupina, ktorá sa zaoberá vývojom tzv. eXtensible Style Language (XSL). XSL stavia na DSSSL a CSS a primárne je určené pre vysoko štruktúrované dokumenty, u ktorých je napríklad potrebné pred samotnou prezentáciou preskupiť jednotlivé elementy. Viac informácii o XSL nájdete na stránkach W3C venovaných XSL.

DSSSL

DSSSL je jazyk na úpravu stromu dokumentu a jeho štýlu podporovaný mnohými nadšencami zo SGML komunity. Zdroje o DSSSL dostupné na webe:

CSS-DOM & SAC

Súbor CSS je možné vytvoriť a editovať „ručne“, napríklad v textovom editore. Dá sa však napísať aj program v ECMAscripte, Jave alebo nejakom inom programovacom jazyku a pomocou tohto programu so štýlom manipulovať. Táto možnosť je tak zaužívaná, že existujú aj softwarové knižnice, ktoré obsahujú užitočné funkcie. Na pomoc pri importovaní rôznych programov a knižníc z rôznych IT platforiem vydalo konzorcium W3C špecifikáciu nazývanú CSS-DOM, ktorá určuje množinu funkcií, ktoré musí poskytovať každá knižnica.

CSS Document Object Model (CSS-DOM) je API (Abstract Programming Interface) určené na manipuláciu s CSS (a do určitej miery tiež ostatných programovacích jazykov) vnútri programu. API je vlastne špecifikácia softwarovej knižnice. Je možné si ju predstaviť ako manuál: popisuje funkcie a ich parametre, ale neobsahuje vlastný kód týchto funkcií.

Existuje niekoľko CSS-DOM knižníc pre rôzne platformy. Mnohé z nich sú voľne dostupné. CSS-DOM je súčasťou mnohých prehliadačov vďaka čomu je možné používať programy písané v ECMAScripte.

SAC (Simple API for CSS) je doplnok k CSS-DOM. CSS-DOM obsahuje funkcie na manipuláciu so štýlmi po tom, čo sú načítané do pamäte. Na rozdiel od toho, funkcie definované v SACu pomáhajú analyzovať (parsovať) štýly, napríklad pri presúvaní štýlu zo súboru do pamäte.

CSS-DOM je odporúčanie W3C (W3C Recommendation), SAC je projekt, ktorý sa neustále vyvíja. Niektoré aplikácie (okrem prehliadačov) sú uvedené aj na úvodnej stránke o CSS.

Konferencie, workshopy, výskum

Tím W3C a zástupcovia členov konzorcia W3C často organizujú prezentácie.

Dynamické HTML

Dynamické HTML je výraz, ktorý sa používa na označenie HTML stránok s dynamickým obsahom. Jedným z troch komponentov, ktoré obsahujú dynamické HTML stránky je práve CSS; ďalšími sú samotné HTML a JavaScript (ktorý je štandardizovaný pod označením EcmaScript). Tieto tri komponenty sú navzájom previazané pomocou DOM (Document Object Model).

Súvisiace odkazy

CSS Valid
CSS!

Bert Bos, W3C Style Activity Lead
Webmaster
Last updated: $Date: 2009/07/03 13:57:58 $ GMT

Copyright  © 1997-2008 W3C (MIT, ERCIM, Keio)